Archiwum autora

Forma pełnomocnictwa do zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Punktem wyjścia do rozważań o formie, w jakiej powinno zostać udzielone pełnomocnictwo do zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest art. 157 § 2 k.s.h., zgodnie z którym umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Skoro zatem dla samej umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przepisy k.s.h. przewidują formę aktu notarialnego, nie ulega wątpliwości, że także zmiana umowy spółki (w drodze uchwały zgromadzenia wspólników), musi być dokonana z zachowaniem tej formy szczególnej (art. 255 § 3 k.s.h.). Oczywistym jest także, że wspólnicy na zgromadzeniu wspólników podejmującym uchwałę o zmianie umowy spółki mogą działać osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Mając na uwadze powyższe i szukając odpowiedzi na pytanie o formę pełnomocnictwa do zmiany umowy spółki z pomocą zdaje się przychodzić art. 99 § 1 k.c., zgodnie z którym:

Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

Innymi słowy: jeśli czynność „podstawowa” (w naszym przypadku: zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) wymaga zachowania określonej formy szczególnej (w naszym przypadku: formy aktu notarialnego), to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie (czyli: również w formie aktu notarialnego).

Na podstawie powyższego wydawać by się zatem mogło, że pełnomocnictwo do zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno zostać udzielone właśnie w formie aktu notarialnego – wniosek taki byłby jednak błędny.

Odpowiedzi na pytanie o formę pełnomocnictwa dla zmiany umowy spółki należy bowiem poszukiwać nie w ogólnych przepisach kodeksu cywilnego lecz w art. 243 § 2 k.s.h., zgodnie z którym dla pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w czasie którego dokonywana jest zmiana umowy spółki) wystarczająca jest „zwykła” forma pisemna.

Powołany powyżej przepis art. 243 § 2 k.s.h stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 99 § 1 k.c i tym samym wyłącza jego stosowanie.

Inaczej mówiąc: nawet jest dla określonej czynności wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego (a tak jest w przypadku zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), to wystarczające będzie pełnomocnictwo udzielone w „zwykłej” formie pisemnej.

Oczywiście nie ma przeszkód, aby pełnomocnictwo do zmiany umowy spółki zostało udzielone w formie aktu notarialnego, przy czym nie jest to konieczne.

Czytaj dalej

Kontakt