Znaki towarowe i systemy ich ochrony

Silna konkurencja na rynku jest zjawiskiem korzystnym dla konsumentów. Dla przedsiębiorców – nie zawsze. Poza koniecznością podziału klientów z konkurencją wiążą się z nią istotne problemy – np. wprost proporcjonalnie do rozwoju silnej konkurencji wzrasta liczba czynów nieuczciwej konkurencji, w tym bezprawnego wykorzystywania oznaczenia przedsiębiorstwa, towarów lub usług. O ile niemożliwe jest przy tym zapewnienie środków, które z góry wykluczać będą możliwość dokonania naruszeń używanego oznakowania, to w odniesieniu do niektórych kategorii praw, możliwe jest skorzystanie z istotnych instrumentów ochrony prawnej. Możliwość taką daje m.in. rejestracja znaku towarowego.

Rozwiązanie to, co może cieszyć, jest coraz popularniejsze wśród polskich przedsiębiorców – fakt rejestracji znaku odnotowywany jest w ogólnodostępnym rejestrze, dzięki czemu w jasny sposób określona zostaje data przyznania wyłącznego uprawnienia do używania danego znaku. Pozwala to na uniknięcie skomplikowanego postępowania dowodowego – co byłoby konieczne w przypadku korzystania z ochrony wynikającej z innych ustaw, np. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kiedy przedsiębiorca podejmie już jednak decyzję o rejestracji znaku towarowego musi odpowiedzieć sobie na kolejne pytanie – czy korzystniejsza byłaby dla niego ochrona wynikająca z rejestracji jego znaku towarowego jako Znaku Towarowego Unii Europejskiej, czy też wystarczająca jest jego rejestracja w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej? Czy różnice są aż tak istotne?

W przypadku obu systemów dotyczą one w szczególności zakresu terytorialnego ochrony: w Polce lub w całej Unii Europejskiej, jak również związanych z nimi kosztów (o tych szerzej w kolejnym wpisie) czy różnic proceduralnych. Co istotne, sam charakter uprawnienia wynikającego z rejestracji znaku jest taki sam w przypadku obu procedur – choć nie zostało to określone wprost ani w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, ani też w unijnym Rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zmienionym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r.).

Rejestrując znak towarowy podmiot nabywa prawo do wyłącznego jego wykorzystywania, w szczególności w celach komercyjnych w określonym zakresie na określonym terytorium. A porzucając język prawniczy – posiadając zarejestrowany znak towarowy możemy jako jedyni wykorzystywać go do oznaczania własnych towarów lub usług, które oznaczone zostały we wniosku o udzielenie ochrony, a także żądać żeby żaden inny podmiot znaku tego nie używał – w Polsce lub UE.

Co bowiem istotne – założenie, że rejestracja znaku pozwala na jego bezwzględne wykorzystanie w odniesieniu do całej działalności jest błędne. Doprowadzenie do takiego stanu jest możliwe tylko teoretycznie, wymagałoby bowiem zastrzeżenia pełnej ochrony wszystkich czterdziestu pięciu klas, z wyczerpującym ujęciem wykazu towarów i usług, i wiązałoby się ze znacznymi kosztami. W praktyce przedsiębiorcy wybierają tylko klasy (towary i usługi) ściśle powiązane z ich działalnością.

Za wystarczające nie można przy tym uznać wskazania samego nagłówka / oznaczenia klasy i przyjęcia, że obejmie on wszystko co kryć się może (wg nas powinno) w danej klasie, a konieczne jest sięgnięcie „głębiej” i uszczegółowienie zakresu ochrony. Posiłkować się można przy tym (a w praktyce jest to wręcz wskazane – o tym szerzej w kolejnym wpisie) wykazem towarów dostępnym na stronie Urzędu Patentowego lub TMclass (interaktywnego narzędzia wyszukiwania dostępnego we wszystkich językach urzędowych UE).

Podsumowując powyższe – znaku towarowego używa się do oznaczania towarów lub usług, które oznaczono we wniosku o udzielenie ochrony. Wnioskując bowiem o rejestrację należy zawsze sięgnąć do klasyfikacji nicejskiej, zawierającej trzydzieści cztery klasy towarów oraz jedenaście klas usług, spośród których wybiera się interesujące nas pola ochrony – odnosząc się do określonych towarów lub usług.

Kontakt